ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА СВЕТЛИЛО

Моля, внимателно изчетете настоящите Общи условия за ползване. Тези общи условия представляват Договор между Вас и Светлило, с който получавате правото да използвате безплатно сайта за лични и нетърговски цели, при спазване на изброените по-долу условия. Настоящите общи условия Ви обвързват единствено като Потребител на сайта Светлило. Със зареждането на интернет страницата на Светлило, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях като се задължавате да ги спазвате. При условие, че не сте съгласни с всички Общи условия, изброени по-долу, моля, не използвайте сайта Светлило.

"Потребител" е всяко физическо лице, което използва сайта Светлило.

Авторски права

1. Всички права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на сайта Светлило, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече административнонаказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
2. При автоматично агрегиране на съдържание от сайта, могат да се използват заглавие, автор, снимка и първите 100 (сто) знака на статията. Те могат да бъдат агрегирани или препубликувани на други сайтове без изрично разрешение при поставяне на връзка към svetlilo.com. Всяка публикация във формат, различен от споменатият по-горе, изисква писмено разрешение от Светлило. Същото важи и при използване от други сайтове на прикачените в публикациите снимки, тe трябва задължително да са придружени от заглавието, първите 100 знака от текста и автора.

Ограничаване на отговорността

Светлило не носи отговорност за последствията (евентуални вреди, свързани или породени по какъвто и да е начин с липсата на достъп), употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
Светлило не носи отговорност за полезността на материалите в сайта, субективността на възприятията и интерпретация на точността и пълнотата им.
Светлило  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната достоверност), към която водят препратките на този сайт.
Светлило има право на обезщетение за разноски, претенции на трети лица и вреди, които са следствие от нерегламентирана употреба на сайта и/или нарушение на тези Общи условия.

Промени

Светлило си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.